A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Вікторівська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів Галицької районної ради
Івано-Франківської області

Статут школи

Дата: 07.05.2018 16:24
Кількість переглядів: 898

І.Загальні положення

 

  1.Вікторівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (далі школа, навчальний заклад) створена Галицькою районною радою. Навчальний заклад знаходиться у комунальній формі власності – спільній власності територіальних громад району. 

1.2. Загальноосвітній навчальний заклад (далі навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.3.Юридична адреса:

77166, Івано-Франківська обл, Галицький район,                                                    с. Вікторів,    вул.. Федика 347,

тел. 34-313, ідентифікаційний код - 23805203

 Вікторівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;

 Вікторівська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

1.4. Навчальний заклад у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про  загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010року №. 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5. Засновником школи є Галицька районна рада, орган управління - відділ освіти Галицької районної державної адміністрації.

1.6. Головною метою школи є забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти .

1.7. Головними завданнями школи є:

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення;
 • реалізація права учнів(вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних  традицій  і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення  до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців.;
 • формування і розвиток соціально зрілої і  творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Навчальний заклад  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена мова навчання – українська.

1.11. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні  та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими начальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству  України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів початкових класів, класних керівників,школа педагогічної майстерності, психолого-педагогічний семінар.

1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються комунальним закладом - Галицькою районною центральною лікарнею.

1.14.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені  між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу.

 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до

перспективного  річного та місячного планів роботи.

  В плані відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначається перспектива його розвитку.

 План затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених  та затверджених Міністерством освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту  України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

  Робочий  навчальний  план школи погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

  У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів .

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний  процес за денною та індивідуальною формою навчання. У 9 класі навчально-виховний процес може здійснюватись за заочною та екстернатною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

2.6. У школі  навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу  можуть створюватись групи продовженого дня, дошкільні навчальні групи для підготовки дітей п’ятирічного віку до школи.

   Зарахування до груп продовженого дня та дошкільної групи  і відрахування дітей із них  здійснюється наказом директора навчального закладу  на підставі заяви батьків  (осіб, які їх замінюють).

     Визначається такий режим роботи груп продовженого дня:

 • групи комплектуються з 15 до 31 серпня, як правило з числа учнів паралельних класів;
 • навчально-виховний процес у групах здійснюється  за режимом роботи п’ятиденного   

робочого тижня з вихідними днями суботою та неділею;

 • тривалість перебування дітей у групі протягом робочого дня складає 6 годин з одноразовим   гарячим харчуванням.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються  навчальним закладом  в межах часу, що передбачений  робочим навчальним планом.

     Навчальний рік розпочинається 1 вересня  Днем знань і закінчується у перших - четвертих класах -30 травня, 5-9 класах -, включаючи практику і навчальні екскурсії та державну підсумкову атестацію не пізніше 1 липня наступного навчального року.

    Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 01 вересня до 30 грудня, другий з 14 січня до 30 травня.

 2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти райдержадміністрації та санепідемстанцією, з урахуванням місцевих умов, специфіки організації навчально-виховного процесу запроваджується графік канікул, тривалість канікул протягом навчального  року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.10.  Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах -  35 хвилин, у других – дев’ятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр  відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

 Тижневий режим роботи навчального закладу  затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх  завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У  школі визначення рівня досягнень учнів, у навчанні здійснюється за дванадцятибальною системою оцінювання, ведеться тематичний облік знань.

   У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – протягом І семестру .

   У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома  учнів класним керівником (головою атестаційної комісії)

2.15. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки , сім’ї, молоді та спорту України.

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки , сім’ї, молоді та спорту України.

2.18. Учням, які закінчили  певний ступень навчального закладу, надається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності; 
 • по закінченні навчального закладу – свідоцтво про базову середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються форми морального і матеріального заохочення.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

 • учні (вихованці);
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • практичний психолог, бібліотекар;
 • соціальний педагог;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально - технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобовязані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

          Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту  України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

  1. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
  1. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
  1. Представники громадськості мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально - виховного процесу.
  1. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. Управління навчальним закладом

 

          Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти Галицької райдержадміністрації.

4.1. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

    Директор навчального закладу призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу освіти райдержадміністрації за попереднім погодженням з  районною державною адміністрацією та  районною радою. Заступники директора навчального закладу призначаються і звільняються з посади начальником відділу освіти райдержадміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.


« повернутися

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора