A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Вікторівська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів Галицької районної ради
Івано-Франківської області

Статут школи

Дата: 07.05.2018 13:54
Кількість переглядів: 43

І.Загальні положення

 

  1.Вікторівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (далі школа, навчальний заклад) створена Галицькою районною радою. Навчальний заклад знаходиться у комунальній формі власності – спільній власності територіальних громад району. 

1.2. Загальноосвітній навчальний заклад (далі навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.3.Юридична адреса:

77166, Івано-Франківська обл, Галицький район,                                                    с. Вікторів,    вул.. Федика 347,

тел. 34-313, ідентифікаційний код - 23805203

 Вікторівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;

 Вікторівська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

1.4. Навчальний заклад у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про  загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010року №. 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5. Засновником школи є Галицька районна рада, орган управління - відділ освіти Галицької районної державної адміністрації.

1.6. Головною метою школи є забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти .

1.7. Головними завданнями школи є:

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення;
 • реалізація права учнів(вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних  традицій  і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення  до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців.;
 • формування і розвиток соціально зрілої і  творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Навчальний заклад  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена мова навчання – українська.

1.11. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні  та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими начальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству  України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів початкових класів, класних керівників,школа педагогічної майстерності, психолого-педагогічний семінар.

1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються комунальним закладом - Галицькою районною центральною лікарнею.

1.14.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені  між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу.

 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до


« повернутися

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора